Политика за поверителност

Политика за поверителност

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
„ПРОТРАВЕЛ “ ООД
(в сила от 01.12.2018 г.)

ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
„Протравел“ ООД („ние“ „нашия“ или „нас“), ЕИК 175357818, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе No 4Б, ет. 1, офис 1, в качеството си на администратор на лични данни, осъзнава важността на това личните Ви данни да бъдат защитени. Ние се ангажираме с грижливото обработване на лични данни на нашите клиенти ("Вашите данни"). За да Ви осигурим голямо удоволствие от чартърите ни, събираме лични данни за вас по различни поводи, като например когато сърфирате в уебсайта ни www.plavai.bg, когато резервирате яхта или когато закупувате предлаганите от нас яхти, катамарани и други плавателни съдове.

Моля, да се запознаете внимателно с нашата политика за защита на лични данни, която се основава на член 13 от Регламента за обща защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 или наричан за кратко "GDPR").За да упражнявате правата си на субект на данни съгласно разпоредбите на членове 15-22 от GDPR (например правото на достъп до личните данни, които държим за вас, или правото да поискате изтриване на вашите лични данни), моля да изпратите имейл към office@plavai.bg.

Повече информация за правата на субекта на данните е предоставена по-долу в точка „Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни“.

Настоящата Обща политика за защита на личните данни („Обща политика“) има за цел да Ви информира за:
1.    Категориите лични данни, който събираме и обработваме:


i.    когато се регистрирате на или ползвате уебсайта ни www.plavai.bg
ii.    когато сътрудничим при закупуване на плавателен съд (яхта, катамаран и др. вид плавателен съд, предлаган от компанията)
iii.    когато ви предоставяме яхта, катамаран и др. вид плавателен съд, предлаган от компанията под наем за извършване на частни плавания и круизи.
iv.    когато кандидатствате за позициите, които сме обявили, или при наемането и постъпването Ви на работа при нас като наш работник, служител или подизпълнител;
v.    когато осъществите контакт с нас (включително чрез някой от уебсайтовете ни) или поискате да Ви предоставим информация относно стоките и услугите, които предлагаме;
vi.    при изпълнение на работа, която сте ни възложили, включително при продажбата на стоки и услуги, които предлагаме;


2.    Източниците и начините, по които събираме и защитаваме обработваните от нас лични данни.
3.    Целите, за които обработваме лични данни, и законовото основание за обработването им.
4.    Събирането и обработването на лични данни, които се отнасят до деца.
5.    В кои случаи предоставяме личните Ви данни на други лица.
6.    За какъв срок съхраняваме личните Ви данните и кога ще ги изтрием.
7.    Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни.
8.    Защитата на личните Ви данни.
9.    Начините за връзка с нас по въпроси, свързвани с обработването на личните Ви данни.

Настоящата обща политика за защита на личните данни се прилага във всички случаи, в които обработваме лични данни.

Възможно е периодично да актуализираме настоящата обща политика за защитата на личните данни. В тези случаи ще публикуваме на уебсайта си съобщение за това, както и актуализираната версия на политиката.

Ако имате каквито и да било въпроси, свързани с настоящата Обща политика, не се колебайте да се свържете с нас по някой от начините, описани в края на този документ.


За целите на тази Обща политика:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Чувствителни лични данни“ включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не обработваме чувствителни лични данни, освен ако това е необходимо за изпълнението на нормативно установените ни задължения, напр. задълженията ни, произтичащи от трудовото, антидискриминационното законодателство или за защита на легитилния интерс на субекта на занните, при наличиен на инцидент, по време на плаването.

Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин чувствителни лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако изрично и писмено сме поискали тези данни от Вас и след като Ви потвърдим, че разполагаме с необходимите за това съгласия и че са изпълнени всички други законови изисквания за обработване на данните.
Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

 

КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
Личните данни, които обработваме, включват:

Персонална информация, като имена, ЕГН, семейно положение, дата на раждане, място на раждане, номер на лична карта, валидност на вашия документ за самоличност,  националност, пол. Също така е възможно да съхраняваме информация за маршрутът на Вашето пътуване. Информация от визата ви за престой в страната – валидност, дата на издаване, дата на изтичане, издаващ орган.

Информация за контакт, като пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер.

Финансова информация, като номер на Вашата кредитна/дебитна карта или банковата Ви сметка във връзка с конкретна сделка или серия от извършени сделки.

Техническа информация, като данни, които се генерират вследствие на използването на уебсайта ни или на интегрирано в него приложение (апликация, плъгин и др.), както и информация, свързана с материали и комуникации, които ние получаваме от Вас или Ви изпращаме по електронен път.

Информация, свързани с изложения и срещи, като информация, която ни предоставяте във връзка с участието Ви в изложения, семинари, конференции и други подобни събития с търговски и развлекателен характер, организирани от нас или от нашите бизнес партньори. Възможно е да събираме информация за Вашите хобита и интереси.


ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1.    Личните данни, които събираме и обработваме, описани подробно в Раздел „КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ“ се предоставят директно от вас, напр. когато ни изпратите запитване за предоставяне на информация за предлаганите от нас плавателни съдове, запитвания за резервация на плавателни съдове, при използване и регистрация на уебсайта ни или когато се свържете с нас по телефона или онлайн с цел получаване на допълнителна информация за предлаганите от нас стоки и услуги.

2.    Лични данни, които събираме автоматично се събират посредством „Бисквитки“, които се ползват от сайта на „Протравел“ ООД, www.plavai.bg
Част от личните данни, които обработваме, се събират от нас автоматично, когато използвате уебсайта ни, за да осъществите контакт с нас или за да направите поръчка. Тази информация се предоставя от устройствата (напр. от личния или служебния Ви компютър, смартфон или таблет и др.), които използвате, за да достъпите нашите уебсайтове, страниците ни в социалните мрежи или приложенията и другите онлайн услуги, които предлагаме, като например ID на устройството или уникален идентификатор, свързан с устройството или браузъра, който използвате, данни за локация, вида на устройството или на използвания от Вас браузър.
Ние събираме данни за взаимодействието Ви с уебсайтовете и страниците ни в социалните мрежи, които ползвате, като например информация за локацията и IP адрес. Ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, като пикселни тагове и уеб маяци, за да събираме статистическа информация, която ни позволява да разберем по-добре поведението на ползвателите на услугите ни и да оценим ефективността на онлайн рекламите ни, като например информация за това кой от уебсайтовете, които оперираме, сте посетили, както и върху кои от публикуваните на уебсайтовете линковете сте кликнали. Повече информация относно използваните от нас „бисквитки“ и начините, по който можете да ги контролирате, можете да откриете в политиката ни, посветена на „бисквитките“ и други подобни технологии.
Ние не осъществяваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, вследствие на автоматизирано обработване на лични данни.

 

ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, И ЗАКОНОВОТО ОСНОВАНИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ
Ние обработваме лични данни за различни бизнес цели, като това обработване се извършва на различни законови основания. По-специално, ние обработваме събраните от нас лични данни на законовите основания, посочени по-долу, за една или някои от следните цели:
 

Ние обработваме личните Ви данни във връзка със сключването и изпълнението на договор с Вас

Ние можем да събираме и обработваме личните Ви данни за целите на сключването и изпълнението на договор с Вас, както и в случаите, когато по Ваше искане ние предприемаме определени стъпки преди сключването на договор. Основните цели, за които обработваме лични данни на това основание, са:
•    идентифициране на клиента, който желае да закупи плавателен съд или да наеме такъв;
•    изготвяне на цялостната съпътстваща документация по сделката, при покупко-продажба на плавателни съдове, като и при наемането на такива;
•    изготвяне и комуникиране на предложения за сключване и изменение на договор и на проектодоговори;
•    предоставяне на допълнителна информация относно характеристиките и начина на ползване на предлаганите от нас плавателни съдове и услуги;
•    изготвяне на сметки, фактури, кредитни/дебитни известия и протоколи за извършените от нас продажби на продукти и услуги;
•    проследяване на извършените плащания по сделките;
•    осъществяване на контакт с клиенти, доставчици и подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението или изменението на сключени договори;
•    предоставяне на устни и писмени технически съвети и информация, включително съвети за оптимално и безопасно използване на предлаганите от нас продукти и услуги;
•    изпращане на съобщения, бюлетини и нотификации за изтегляне на определени продукти от пазара;
•    изпълнение на задълженията ни по издадени от продуктови гаранции;
•    координиране на дейностите по изпълнение на сключен договор с клиент или производителите;
•    разглеждане и анализ на жалбите и сигналите, свързани с продуктите и услугите ни
•    установяване и предотвратяване на неправомерни действия, предприети от страна на клиент, включително на действия, противоречащи на сключен от нас правновалиден договор;
•    предотвратяване на непозволено разкриване, ползване, изменение или унищожаване на конфиденциална информация или на друга защитена от закона информация;
 

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълним нормативни задължения, които имаме съгласно законодателството прието и регулирано от Международната морска организация - ММО, която е специализирана агенция на Организацията на обединените нации, и световен орган за определяне на стандарти за безопасността, сигурността и екологичните показатели на международното корабоплаване, както приетото и регулираното законодателсво от Европейския съюз и на страните-членки на ЕС.

По-специално, ние обработваме личните данни в изпълнение на законовите ни задълженията за попълване на Пътнически листове за пасажерите и за кабинния екипаж, които обслужват плавателния съд.

„Протравел“ ООД е задължен да спазва, както международните изисквания за корабоплаване и яхтинг, така и местните изисквания на всяка една държава, за предоставяне на информация за броя на пасажерите, персонална информация за тях, пристигане и заминаване на плавателиня съд от пристанището, както и друга информация, регламентирана от пристанищната държава. Във връзка с това ние събираме, обработваме и предоставяме на определените държавни органи, изисканата необходима информация.

Протравел ООД събира лични данни освен като продавач на стоки и услуги, а и като работодател и купувач на такива. В тази връзка ние обработваме лични данни, за да изпълним конкретните си задължения, които произтичат от или са свързани с:
•    общественото осигуряване на работниците, служителите и подизпълнителите ни, включително задълженията, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и законите в областта на облагането на доходите на физическите лица, както и техните еквиваленти в останалите страни-членки на ЕС;
•    продажбата и наем на стоки и услуги на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите;
•    идентифицирането на клиенти, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпирането на пари или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
•    законосъобразното осчетоводяване на стопанските операции, в които участваме, включително облагането на извършените и получените от нас доставки на стоки и услуги;
•    задължението ни да съдействаме на компетентните органи в хода на извършвани от тях проверки, ревизии и инспекции, както и във всички други случаи, в които тези органи упражняват контролните си правомощия на законно основание;
•    участието ни в съдебни производства и свързаните с тях процедури в качеството ни на страна или на трето задължено лице, като например задължението ни да предоставим данни и информация от значение за разрешаването на конкретен съдебен спор;

Ние можем да събираме и обработваме личните Ви данни с Ваше съгласие
В определени случаи, след като получим съгласието Ви за определен начин на обработване на личните Ви данни, ние можем да използваме тези данни:
•    за целите на директния маркетинг на предлагани от нас или от свързани с нас лица продукти и услуги, който маркетинг може да се извършва под формата на телефонни обаждания, изпращането на писма или на кратки текстови съобщения или имейли. Например, ако се абонирате за нашия информационен бюлетин (нюзлетър) или желаете да получавате промоционални оферти, можем поискаме от Вас да предоставите данни, като Вашето име, телефонен номер, имейл адрес, както и друга релевантна информация.
В случай че не желаете да получавате повече промоционални и маркетингови съобщения от нас, можете да ни уведомите за това по всяко време или просто последвайте инструкциите за „отписване“ (“unsubscribe”), който се съдържат в изпратените до Вас комуникации и съобщения. Ние вземаме мерки за ограничаване на изпращаното от нас маркетинговото съдържание до разумен и пропорционален обем, като Ви изпращаме само такова съдържание, което считаме, че би могло да Ви е интересно или което би могло да бъде релевантно за Вас на база на информацията, с която разполагаме.
•    за целите на участието Ви в различни събития, изложения, промоции на плавателни съдове и други прояви с търговски или нетърговски характер, напр. партита, организирани от нас или някой от свързаните с нас бизнеси;
•    за изпълнение на специфични задължения спрямо Вас, които произтичат от закон или договор, доколкото обработването на съответните лични данни (напр. здравна информация или други чувствителни лични данни) не е забранено от закона.
Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Повече информация за това Ви право можете да намерите по-долу.
 

Ние можем да обработваме личните Ви данни, когато имаме законен (легитимен) интерес да сторим това, като например легитимният ни интерес:
•    постоянно и непрекъснато да подобряваме и развиваме предлаганите от нас стоки и услуги, включително техните функционалности, дизайн и/или съдържание;
•    да насърчаваме и следим за въвеждането и прилагането на подобрени и/или иновативни мерки за безопасно използване на продуктите и услугите, предлагани от нас или от свързани с нас лица;
•    да следим и анализираме представянето ни на съответния пазар;
•    да развиваме уменията на персонала и подизпълнителите ни за работа с клиенти от съответните пазари;
•    да персонализираме продуктите и услугите, които Ви предоставяме, с цел повишаване на цялостната Ви удовлетвореност от тях и от общуването Ви с нас;
•    да следим техническото състояние на информационните ни системи и ресурси, включително електронните ни магазини и други уебсайтове, както и да отстраняваме възникнали проблеми, свързани с правилното им функциониране или със сигурността и интегритета им;

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ДЕЦА
Ние събираме лични данни от деца, които не са навършили 18 години, или данни, отнасящи се до деца под 18 години, единствено с родителско или настойническо съгласие, в случаите, че децата са част от пасажерите на борда на предоставеният от нас плавателен съд.
Ако разберем, че сме събрали от или обработваме лични данни на дете без необходимото по закон родителско съгласие, ние ще предприемем мерки за унищожаването на тази информация без неоправдано забавяне.


В КОИ СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
1.    На лица, обработващи данни от името на Дружеството
Ние можем да възложим обработването на личните Ви данни на трети лица – подизпълнители, които ни подпомагат при обработването на тези данни. Тези трети лица обработват данните Ви от наше име и в съответствие с инструкциите ни за всички или някои от целите, посочени в настоящата Обща политика. Не разрешаваме на трети лица – подизпълнители да използват Вашите лични данни за собствени цели, включително за целите на директния маркетинг.
Изискваме от всички трети лица, които обработват от наше име личните Ви данни, да обработват тези данни в съответствие със закона, както и да гарантират сигурността им, включително посредством вземането необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Категориите получатели, които обработват лични данни от наше име, са:
o    счетоводни и одиторски предприятия, които обработват лични данни за целите на счетоводното отчитане и одитирането на финансовите ни отчети, както и за изпълнението на нормативните ни задължения в сферата на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство;
o    лица, които предоставят услуги на информационното общество, включително хостинг услуги, и/или информационни и технически услуги, свързани с поддръжката, сигурността и развитието на информационната и комуникационната ни инфраструктура и ресурси;
o    лицензирани пощенски оператори и транспортни или спедиторски компании, в случаите, когато Ви изпращаме документи или друга кореспондения;
o    охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност за целите на гарантирането на сигурността и пропускателния режим в сградите и помещенията, които притежаваме или които ползваме на законно основание;
o    На държавни органи, на които по закон сме задължени да предоставяме личните Ви данни, като съдилища, или административни органи, осъществяващи регулаторни, надзорни или други подобни функции (напр. Комисията за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисията за защита на конкуренцията и други компетентни органи, на които по закон е позволено да събират и обработват лични данни);

2.    За защита на нашите легитимни интереси
В определени случаи, когато това е продиктувано от легитимните ни интереси, ние можем да разкрием личните Ви данни на трети лица, като например на:
o    юридическите ни съветници и процесуалните ни представители лица във връзка с получаването на правен съвет или подготовката и организирането на защитата ни по настоящ или потенциален правен спор, включително за целите на участието ни в процедура по медиация или друга процедура за доброволно разрешаване на спорове.
o    лица, които са придобили част или цялото ни предприятие или дейност вследствие на реорганизацията ни (напр. сливане, вливане и пр.), сключена от нас сделка (напр. продажба, замяна) или акт на компетентен орган;

3.    На лица, за които сме получили Вашето изрично съгласие, като например:
o    предприятия, които могат да Ви предоставят информация или оферти за техните собствени продукти и услуги.


ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И КОГА ЩЕ ГИ ИЗТРИЕМ
Ние съхраняваме личните Ви данни за срока, който е необходим или е позволен с оглед на целите, за които ги обработваме. След реализирането на тези цели или след отпадането на законния ни интерес или законовото основание за обработването на данните (напр. когато бъде оттеглено съгласието за обработване на определени данни), ние ще заличим личните данни без ненужно забавяне.
Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните Ви данни, включват: (а) периодът, през който поддържаме търговски отношения с Вас, и Ви предоставяме услугите си, (б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас закони, и (в) периодът, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове.
Например ние ще съхраняваме лични данни, съдържащи се в счетоводната ни документация, за сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
При обработването на личните Ви данни ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим тези данни от неразрешен достъп, изменение или изтриване. Посочените мерки включват:
•    установяване на вътрешни политики за обработване на лични данни, които целят да предотвратят неразрешен достъп до използваните от нас системи и до помещенията, в които съхраняваме личните Ви данни;
•    установяване на задължение за спазване на поверителност на нашите служители, подизпълнители и доставчици;
•    възлагане обработването на личните Ви данни единствено на такива организации, които обработват лични данни в съответствие със закона, като да гарантират сигурността им, включително посредством вземането на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права, както са посочени по-долу.
Можете да упражните правата си по тази политика и Общия регламент за защита на личните данни, като изпратите имейл или писмо до нас, в което се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви.
Ние ще отговорим на Вашето искане безплатно и без необосновано забавяне. В случаите, когато получим от Вас повтарящи се искания, можем да откажем да предприеме действия по искането или да определим такса (базирана на разходите, които ще извършим), която следва да заплатите за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП И ИНФОРМАЦИЯ
Имате право да поискате и получите:
•    информация за целите на обработването на личните Ви данни ви, какви категории лични данни обработваме и кои са получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, както и всякаква информация относно източника на личните Ви данни;
•    копие от личните Ви данни, които обработваме, в електронна или в друга подходяща форма;

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ
В случай че установите, че обработваните от нас лични данни са неточни и/или непълни, можете да поискате от нас да ги коригираме и/или да ги допълним.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Когато обработваме Вашите лични данни, основавайки се на нашия легитимен интерес, Вие имате право да възразите срещу такова обработване. Ние ще прекратим без ненужно забавяне такова обработване и ще заличим Вашите данни, освен ако не предоставим обосновани причини за това да продължим да обработваме данните Ви, които причини да надделяват над Вашите права и законни интереси или обработването на личните Ви данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Освен това, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и рекламата. Ние ще прекратим такова обработване без ненужно забавяне, веднага щом получим Вашето възражение.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни занапред, когато:
•    смятате, че обработваните от нас лични данни са неточни и изисквате от нас тяхното коригиране, за времето, докато проверим точността на данните Ви и докато извършим необходимата корекция;
•    е установено, че по някаква причина обработваме неправомерно личните Ви данни, но Вие не желаете изтриването на данните Ви, а вместо това да искате да обработваме част от Вашите данни;
•    ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но изисквате от нас да запазим тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни; или
•    сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни (когато това обработване е на база на нашия законен интерес), ако това е необходимо да се провери дали имаме интерес или правно задължение да обработваме Вашите лични данни.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
Имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, като ние сме длъжни да ги изтрием без ненужно забавяне, когато:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие сте възразили срещу обработването и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;
•    Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение;
•    Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
В някои случай няма да можем да изпълним Вашето искане, доколкото обработването на личните Ви данни е нужно за:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на наше законово задължение;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ
В случаите, в които обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. В този случай ние ще преустановим обработването на личните Ви данни за в бъдеще.

 

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ ВИ
В случаите, когато обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие или за изпълнение на договорните ни задължения спрямо Вас, доколкото това не уврежда правата и свободите на други лица, имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА
Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до компетентен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото Ви на пребиваване или държавата Ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, чийто адрес е:


гр. София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/915 – 3518
Email: kzld@cpdp.bg

 

НАЧИНИТЕ ЗА ВРЪЗКА С НАС
По всички въпроси, свързани с обработването на лични Ви данни или упражняването на правата Ви, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

По имейл, като ни изпратите електронно съобщение на office@plavai.bg
или
По пощата, на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 4Б, ет.1, офис 1